• Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi
• Cách 2: Thanh toán qua hình thức quẹt thẻ Visa và Mastercard trực tiếp địa chỉ của chúng tôi
• Cách 3: Chuyển khoản trước. Quý khách chuyển khoản trước.